Geodetická kancelária - Ing. Juraj Horváth
tel: 0905 352 993

Geodetické práce : ( druhy geodetických prác )

- geometrický plán - na zameranie pozemku ( oddelenie, rozdelenie pozemku , usporiadanie pozemku )
- na zameranie stavby ( rozostavanej stavby, kolaudácia stavby, rodinného domu )
- na vecné bremeno ( právo prechodu , právo uloženia inžinierskych sietí )
- vytýcenie hranice pozemku
- vytýcenie stavby
- polohopisný a výškopisný plán ( podklad pre projektovú dokumentáciu )
- porealizacné zameranie inžinierských sietí ( ku kolaudácii sietí, stavby do digitálnej mapy mesta )